WeSure Dictionary

Featured Finalist
2022

The WeSure Dictionary app is an illustrated dictionary for popularizing insurance knowledge, helping people better understand their insurance agreements. 

Designed by: Liu Dongdong, Lin Qing, You Ying, Zhang Jiefan, Wang Jiayan, Qiu Wenyi, Fu Yaxin, Wang Qing, Yin Tingting, and Cao Xi for Tencent WeSure

Contact: Email | Website