Flexible Mobile Phone

Featured Finalist
2016

Flexible Mobile Phone Concept is a smart design made of 0.2mm thickness graphene flexible touchscreen. It can bend freely on your wrist, and used as an ordinary mobile phone when unfolded.

Designed by: Ke Chen, Feng Bi Huang, Jie Fan, Wan Ji Liao, Bo Hong Zheng Nan Da Chen, Liang Zhang, Chuan Gai

Contact: Look Design